I Edycja →

Patroni Honorowi

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, 800 plus, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Obecnie z usług ZUS korzysta około 24 mln klientów. ZUS zarządza również środkami Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Rezerwy Demograficznej, który - dzięki trafnym przewidywaniom zarządzających - osiąga wyniki porównywalne z najlepszymi komercyjnymi funduszami inwestycyjnymi w Polsce.

Więcej informacji na: www.zus.pl

Główny Inspektor Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.

Więcej informacji na: www.pip.gov.pl

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka.

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

Więcej informacji na: www.ciop.pl

Patroni

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy jest komórką Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Działa pod tą nazwą od 1996 r. (wcześniej jako Zakład Promocji Zdrowia). Rozwija naukowe podstawy i upowszechnia wiedzę ekspercką dotyczącą promocji zdrowia i dobrostanu pracujących. Systematycznie bada przemiany i uwarunkowania aktywności firm w sferze zdrowia personelu oraz potrzeby, postawy i styl życia pracowników. Tworzy narzędzia do diagnoz i ewaluacji aktywności związanych ze zdrowiem, opracowuje i upowszechnia know-how, szkoli specjalistów w zakresie budowania kultury i wdrażania strategii zdrowia w przedsiębiorstwach, konsultuje działania prozdrowotne firm. Jest laureatem nagrody Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za wybitne osiągnięcia badawcze w dziedzinie promocji zdrowia. Utworzyło i koordynuje (od 1995 r.) Ogólnopolską Sieć Promocji Zdrowia w Pracy. Eksperci Centrum uczestniczą w licznych krajowych i międzynarodowych gremiach eksperckich oraz projektach naukowych i wdrożeniowych, są autorami opracowań naukowych i poradników dotyczących zarządzania zdrowiem w organizacjach.

Więcej informacji na: www.promocjazdrowiaipracy.pl

Krajowa Izba Gospodarcza

Największa niezależna organizacja biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. KIG reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc 160 organizacji biznesowych: 70 Izb i związków branżowych, 61 Izb regionalnych, 21 Izb bilateralnych oraz 8 pozostałych organizacji (stowarzyszenia, fundacje). Krajowa Izba Gospodarcza promuje społeczną wrażliwość biznesu, działa na rzecz poprawy wizerunku Polski na świecie.

Więcej informacji na: www.kig.pl

Dream Employer Hub

Dream Employer Hub to przestrzeń dla pracodawców którzy dostrzegają dynamiczne zmiany na rynku pracy i chcą do nich nie tylko dostosować swoje organizacje, ale także  budować najlepsze miejsca pracy.   

Dream Employer Hub to centrum edukacji, wymiany wiedzy i dobrych praktyk. Dostarcza inspiracji, wsparcia i narzędzi w postaci szkoleń, konferencji, podcastów, webinarów, audytów i raportów na temat najbardziej aktualnych tematów z obszarów employer brandingu, przywództwa, komunikacji, doceniania, kultury i wartości, dobrostanu, modeli pracy, różnorodności i włączenia oraz wszystkich aspektów, które budują najlepsze miejsca pracy.

Dream Employer Hub tworzy konkurs oraz bazę dobrych pracodawców, do których będą chcieli dołączyć najlepsi pracownicy. Skupia wokół siebie ekspertów z różnych dziedzin – pokazując, że najlepsze miejsca pracy buduje się na wielu filarach.

Więcej informacji na: www.dreamemployer.pl

Centrum Kreatywności Targowa

Centrum Kreatywności Targowa wspiera pierwsze kroki stawiane w prowadzeniu biznesu. Program inkubatora związany jest z rozwojem zawodów przyszłości z branż sektora kreatywnego. Obejmuje wsparcie kierowane do przedsiębiorczyń i przedsiębiorców oraz mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Inkubacja jest realizowana nie tylko w rozumieniu udostępniania biur, ale również poprzez organizację programów szkoleniowych, edukacyjnych i kulturalnych w przestrzeni konferencyjno-wystawienniczej. Flagowe projekty rozwojowe prowadzone w CK Targowa to Szkoła Kreatywności oraz Warsaw Creative Slam.

Więcej informacji na: www.cktargowa.pl

Fundacja Nie Widać Po Mnie

Fundacja Nie Widać Po Mnie powstała z potrzeby mówienia otwarcie o problemach zdrowia psychicznego. Poprzez edukację i zwiększanie świadomości chce oswoić społeczeństwo z trudnymi zagadnieniami. Wierzy, że jest to droga, która pozwoli na zahamowanie rosnących i coraz bardziej przerażających statystyk. Fundacja powstała, aby zwiększać świadomość na temat zdrowia psychicznego, nauczyć rozpoznawać objawy depresji i zaburzeń psychicznych u siebie i osób najbliższych, pokazać, gdzie szukać wsparcia, uświadamiać, że z chorobami psychicznymi można i trzeba walczyć. Misją Fundacji NWPM jest wielopłaszczyznowa psychoedukacja społeczeństwa. Dociera zarówno do osób niepełnoletnich, jak i do dorosłych. Skupia się na różnych grupach zawodowych, gdyż często wykonywana praca jest źródłem stresu i niepokoju, które w konsekwencji prowadzą do zaburzeń psychicznych.

Więcej informacji na: www.niewidacpomnie.org

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii

W codziennej działalności dba o zdrowie psychiczne głównie dzieci i młodzieży, jednak dostrzega również, jak ważna jest troska o kondycję psychiczną w przypadku dorosłych mierzących się z wyzwaniami codzienności.

Celem Centrum jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności świadczeń stacjonarnych, ambulatoryjnych, konsultacyjnych w dziedzinie psychiatrii, rehabilitacji, ortopedii, neurologii i leczenia uzależnień,

  2. profilaktyka zdrowotna,

  3. badania diagnostyczne,

  4. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

  5. współdziałanie z innymi podmiotami działalności leczniczej w zakresie lecznictwa psychiatrycznego, odwykowego, neurologicznego i ortopedycznego.

Więcej informacji na: www.centrumzagorze.pl

CIC Warsaw

CIC Warsaw jest platformą rozwoju ekosystemu innowacyjnego w Warszawie, oferującą przestrzeń coworkingową all inclusive oraz biura w samym centrum miasta. Warszawski Kampus Innowacji zlokalizowany jest w Varso Place, a jego wielofunkcyjne środowisko pracy umożliwia współpracę startupów, naukowców, korporacji i organizacji pozarządowych, budując globalną społeczność innowatorów CIC.

Kampus Innowacji CIC Warsaw jest odpowiedzią na potrzeby, zarówno kreatywnych startupów na początku swojej kariery, jak i wymagających biznesów, które potrzebują bezpiecznych, sprawdzonych rozwiązań oraz usług na najwyższym poziomie.

Głównym celem Kampusu Innowacji jest budowanie, wspieranie i promocja innowacji w regionie CEE oraz współpraca z lokalną tkanką innowatorów.

Więcej informacji na: www.cic.com/warsaw

Venture Cafe Warsaw

Fundacja Venture Cafe Warsaw działa w globalnej strukturze (m.in. Boston, Filadelfia, Monterey, Miami, Tokyo) tworzącej m.in. sieć dzielnic innowacyjnych, wspiera turystykę innowacyjną i łączy środowiska innowacyjne dzięki lokalnym i globalnym programom. Naszą misją jest "Connecting Innovators To Make Things Happen", a celem integracja liderów i wizjonerów skrajnie różnych dziedzin.

Thursday Gathering, organizowany przez Venture Cafe Warsaw, to centralny event networkingowy dla lokalnej społeczności innowatorów, wszystkich “curious doers”. Wydarzenia te organizujemy na świecie od 2009 roku w jednostkach Cambridge Innovation Center i Venture Cafe przyciągając kilkaset osób w każdy czwartek do naszych przestrzeni. Łączymy przedsiębiorców, startupy, korporacje, inwestorów, ekspertów, naukowców, studentów i organizacje pozarządowe w jednym miejscu. Dużą wartością dodaną jest nowoczesny networking (formaty, które umożliwiają żywą dyskusję i wzajemne uczenie się) oraz łączenie talentów, pomysłów i kapitału w jednym miejscu.

Więcej informacji na: www.venturecafewarsaw.org

Koalicja Bezpieczni w Pracy

Koalicja Bezpieczni w Pracy to projekt edukacyjny w obszarze bhp dla popularyzacji kultury bezpieczeństwa pracy wśród pracowników i pracodawców. Cel Koalicji realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur, pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy. Buduje społeczność skupioną wokół służb bhp i instytucji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce. Od kilku lat działa jako Stowarzyszenie. Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS Polska, PW Krystian oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku.

Więcej informacji na: www.bezpieczniwpracy.pl

Polskie Stowarzyszenie ESG

Polskie Stowarzyszenie ESG (PSE) to organizacja zrzeszająca liderów zrównoważonej transformacji: firmy, organizacje, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego, które aktywnie wdrażają idee ESG, działają w duchu zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego, dbają o ład korporacyjny i pracowników oraz są odpowiedzialne społecznie.

Stowarzyszenie wspiera Członków w budowaniu zrównoważonej strategii, która przez najbliższe lata będzie definiować ich stosunek do rozwoju, biznesu, partnerów, środowiska, lokalnych społeczności, pracowników, polityki diversity & inclusion. Jest to ogromne wyzwanie, które wymaga połączenia celów biznesowych, oczekiwań inwestorów i partnerów rynkowych z ideami ESG.

Więcej o Stowarzyszeniu na:  www.polskiestowarzyszenieesg.pl

Friendly Workplace®

Friendly Workplace®  to prestiżowe wyróżnienie redakcji MarkaPracodawcy.pl dla pracodawców, którzy mogą pochwalić się nowoczesnym podejściem w obszarze polityki personalnej i rozwoju pracowników. Honorowane są nim przedsiębiorstwa, które wyznaczają nowe standardy w obszarze zarządzania personelem i rozwoju pracowników.

Nagradzane są firmy, które nie tylko tworzą zdrowe i przyjazne środowisko pracy, ale także aktywnie wspierają równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Nagroda Friendly Workplace® to symbol otwartych i partnerskich relacji z pracownikami, oraz inwestycji w ich profesjonalny rozwój i osobiste pasje.

Rocketjobs.pl

Rocketjobs.pl – czyli portal pracy przyszłości, to nowoczesny job board należący do grupy portali pracy Just Join IT, dedykowany pracownikom z segmentu white collar. Platforma oferuje ogłoszenia rekrutacyjne z obszaru najbardziej przyszłościowych i innowacyjnych branż m.in. marketingu, sprzedaży, finansów, inżynierii, HR, Business Intelligence & Data i logistyki. Za jej pośrednictwem setki tysięcy kandydatów aplikuje co miesiąc na dziesiątki tysięcy ofert pracy dopasowanych do swoich oczekiwań. Rocketjobs.pl zrzesza też najbardziej zaangażowaną społeczność w branży na kanałach SoMe, która liczy już ponad pół miliona członków. 

Patroni Medialni

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Chcesz dołączyć do 2. edycji?
Zapraszamy do kontaktu

Pierwsza Edycja Kampanii Bliżej Siebie →

Dołącz do kampanii, i zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.